دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدتقی   خراسانی

پست الکترونیکی : m-khorasani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی پلیمر

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بیومواد

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1387/08/27

محمدتقی خراسانی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^